GIẢI đề ETS 2018 NEW FORMAT 2019

89 39 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:20

... t ngàở—15—tháng—2—năm 2019, —đ thi TOEIC Vi t Nam s áp d ng d ng—đ thi m i ”khó—h n—đ c —chút—ít) Tài li u ơn theo d ng—đ m i Vi t Nam hi m—nên—mình—đã—so n b gi i—đ ETS 2018 TEST nh m t o—đi... —thì—b n s n m t danh t announced on April (B) appoints tr ng có d ng— m o t ic e 102 The of a new chief financial Phân tích: Khi ch T c giao cho m t biên t p viên ch nh human resource (phr)... Nhi u—ng (C) our (D) ourselves nh ng—ch m t s chúng tơi m i có th th ở—đ v ng tr ng m: 107 The new cơng—tở—đ u có kinh nghi m ngành, i Pr ac t T tr ng c a nh ng—Ởu—h usage—”n):—sách—h furniture
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI đề ETS 2018 NEW FORMAT 2019, GIẢI đề ETS 2018 NEW FORMAT 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn