tieu luận chuyên viên QLNN Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:24

Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm ... Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vào công việc thực tiễn, đề tài " Xử lý sai phạm việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động địa bàn thị xã B, năm 2017"; đề... Đặc biệt đảm bảo tính xác tiến độ bàn giao sổ BHXH người lao động tham gia địa bàn năm 2017, phấn đấu đạt 60% tổng số sổ BHXH phải bàn giao 2.2 Cơ sở lý luận * Lý luận chung Bảo hiểm xã hội Việt... soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động UBND thị xã đạo quan Bảo hiểm xã hội, quan, đơn vị, doanh nghiệp địa bàn thực rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định Bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luận chuyên viên QLNN Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm, tieu luận chuyên viên QLNN Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm, PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU, PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG, II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG, 3 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn