Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai tại huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

98 6 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:13

... tiến hành thực đề tài:“ Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy tích tụ tập trung đất đai huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng tích tụ, tập trung đất. .. NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NAM LÊ TUẤN MINH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM. .. cứu: Nghiên cứu thực trạng tích tụ, tập trung đất đai huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Từ đề xuất số giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu công tác tích tụ tập trung đất đai địa bàn huyện - Kết đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai tại huyện thanh liêm, tỉnh hà nam , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai tại huyện thanh liêm, tỉnh hà nam , CHƯƠNG 1 . TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, a. Thúc đẩy cơ cấu cây trồng vật nuôi và đa dạng hóa trong sản xuất nông nghiệp, Bảng 3.7 Diện tích đất nông nghiệp trung bình của mỗi vụ nhận chuyển nhượng, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn