Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

125 12 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:32

... 3.2.2 Đánh giá trạng chất thải rắn 62 3.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất tới môi trường nước sức khoẻ người dân 63 3.3.1 Ảnh hưởng hoạt động sản xuất đến trạng môi trường. .. xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh - Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất vàng mã đến môi trường nước sức khoẻ người dân xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh Nội dung ng iên... thải chất thải rắn Số lượng mẫu: 10 - 15 mẫu nước/1 đối tượng - Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất vàng mã đến môi trường nước sức khoẻ người dân xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh , Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, trong nước mặt xã Song Hồ, tại xã Song Hồ, Ban quản lý môi trường cấp xã: chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các hộ gia đình, cá nhân; ..., TÀI LIỆU THAM KHẢO, Các nguyên tắc xây dựng chỉ số WQI, Bước 4: So sánh WQI với bảng các mức đánh giá chất lượng nước.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn