Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ)

106 6 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:31

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên QuangNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang ... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Xã Đoài huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang 3 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân K2SO4 bón bổ sung đến suất chất lượng giống. .. QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Xã Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 42 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến. .. HỌC NÔNG LÂM VŨ VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN NTR2 VÀ K2SO4 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAM XÃ ĐOÀI TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TUYÊN QUANG Ngành: Khoa học trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã Đoài tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn