Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:14

... tồn Trong sáng, bạch, tuyệt đẹp => Ca ngợi đức tính giản dị Bác bài? ? Để làm rõ đức tính giản dị Bác Hồ, tác giả chứng minh phương diện đời sống người Bác ? - HS: Sự quán ….HCM + Giản dị sinh hoạt,... c1 Nhận định đức tính giản dị Giáo án Ngữ văn lớp ? Mục đích chứng minh vb Bác Hồ ? - Sự quán đời hoạt động - HS: Làm rõ để người hiểu trị đời sống bình thường Bác đức tính giản dị BH ? Nêu... điểm đức tính giản dị Chủ tịch HCM lối sống lớp niên lối sống thân, bối cảnh - Minh họa : Bằng hình, tranh ảnh lối sống giản dị Chủ tịch HCM - Viết sáng tạo đức tính giản dị Chủ tịch HCM , đức tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ, Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn