Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minhj

191 10 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 05:26

... trƣờng phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức hoạt động thƣ viện trƣờng phổ thơng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Đề xuất hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động thƣ viện trƣờng phổ thông địa bàn. .. THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 121 3.1 Những đề xuất hồn thiện mơ hình 121 3.2 Đề xuất hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động cho thƣ viện trƣờng phổ thơng địa bàn thành phố Hồ Chí. .. Hồ Chí Minh 61 2.2 Tổ chức thƣ viện trƣờng phổ thông địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 67 2.3 Hoạt động thƣ viện trƣờng phổ thông địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 89 2.4 Nhận dạng mơ hình tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minhj, Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minhj

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn