Chu de 3 bai 1 PT bac hai

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 22:51

...  1)  y1  y2  2( m  1)  m2  3m   y y  m  3m    m  3m Từ ta có PT: y2  2( m  1) ( m2  3m  1) y  m  3m    m  3m m  3m PT x2  ( m  2)x  2m   ( x  m)( x  2)  Từ PT. .. 1 x1  x2 m     x1 x2 x1 x2 2m  1 1   x1 x2 x1 x2 m  Từ ta lập PT bậc hai có hai nghiệm 1 là: , x1 x2 (2 m  4)x  (2 m  1) x   1B a) Tìm x   b) Tìm m   1; 0 - Với m  0, tìm... biệt x1 , x2 , hãy: i) Tìm hệ thức liên hệ x1 , x2 độc lập với m; ii) Tìm giá trị m để (2 x1  3) (2 x2  3)  1; iii) Với m0 nghiệm y1  x1  lập m  3, phương trình bậc hai 1 y2  x2  x2 x1 III
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu de 3 bai 1 PT bac hai , Chu de 3 bai 1 PT bac hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn