Giáo án Hóa học 10 chương 1 và chương 2: Cấu tạo nguyên tử Bảng tuần hoàn

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 21:34

Giáo án Hóa học 10 chương 1 và chương 2: Cấu tạo nguyên tử Bảng tuần hoàn . Giáo án Hóa học 10 chương 1 và chương 2: Cấu tạo nguyên tử Bảng tuần hoàn . Giáo án Hóa học 10 chương 1 và chương 2: Cấu tạo nguyên tử Bảng tuần hoàn . Giáo án Hóa học 10 chương 1 và chương 2: Cấu tạo nguyên tử Bảng tuần hoàn . ... hiệu nguyên tử : A Z X X kí hiệu nguyên tố hóa học Z số hiệu nguyên tử A số khối * Chú ý : + Khi biết kí hiệu nguyên tử ta biết đầy đủ thông tin thành phần cấu tạo nguyên tử nguyên tố VD : 17 8O... Cấu tạo bảng tuần hồn: Ơ ngun tố : * Mỗi ngun tố hóa học xếp vào bảng tuần hồn , gọi ngun tố * Số thứ tự ô nguyên tố số hiệu ngun tử ngun tố Chú ý : Ơ nguyên tố cho biết : 1- Số hiệu nguyên tử. .. Chương 2: CẤU TẠO BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN Bài 7: BẢNG HTTH CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC I Nguyên tắc xếp : Các nguyên tố xếp theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử Các nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 10 chương 1 và chương 2: Cấu tạo nguyên tử Bảng tuần hoàn, Giáo án Hóa học 10 chương 1 và chương 2: Cấu tạo nguyên tử Bảng tuần hoàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn