Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 21:31

Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm. ... chất hóa học E.TÍNH CHẤT HỐ HỌC CƠ BẢN CỦA HIĐROXIT I Hiđroxit tan ( dung dịch kiềm ) Gồm hiđroxit kim loại kiềm, kiềm thổ, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 Tính chất hố học: Có đầy đủ tính chất hóa học. .. trở VD ZnO + C  2Zn + CO MgO + C không phản ứng c Với chất khử kim loại Al (Xem 1.B.III) C OXIT LƯỠNG TÍNH I Gồm: Al2O3, ZnO, PbO, BeO, Cr2O3 II Tính chất hóa học - Ngồi tính chất oxit kim loại... Ba(AlO2)2 + H2O ZnO + Ba(OH)2  Ba(ZnO2)2 + H2O II Hiđroxit không tan Gồm hiđroxit khác hiđroxit kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Tính chất hóa học a) Tác dụng với dung dịch axit VD: Mg(OH)2 + HCl 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm, Giáo án Hóa học 10: Ôn tập đầu năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn