Lập kế hoạch truyền thông IMC cho pushmax chanh muối nhóm 5

42 29 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 19:27

... thông Kế hoạch truyền thông chi tiết 15 30 50 60 01 YÊU CẦU CỦA PUSHMA X Đề xuất cải tiến tính năng, thiết kế để tăng sức cạnh tranh, giành lại thị phần cho Pushmax chanh muối Kế hoạch truyền thông. .. thực phẩm nhóm tăng trưởng nhanh ngành hàng tiêu dùng nhanh 10 Đối thủ Chanh muối Number Revive chanh 360 active chanh muối muối Chanh muối ICY Vinamilk 11 Chanh muối 360 (chính) 20 15: Giải phóng... giúp thể bạn bù muối, bù nước, sảng khoái, nhẹ nhõm; giúp bạn làm việc hiệu vui 25 Slogan 25 “Có Pushmax - ngại mà khơng bung lụa” 26 05 KẾ HOẠCH TRUYỀN  Khung truyền thông  Kế hoạch triển khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch truyền thông IMC cho pushmax chanh muối nhóm 5 , Lập kế hoạch truyền thông IMC cho pushmax chanh muối nhóm 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn