PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH

136 14 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 18:24

PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH Lão Cư Sĩ HẠ LIÊN CƯ hội tập (Bản dịch âm) Phật thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh - NGHI THỨC TỤNG NIỆM HƯƠNG TÁN Lư hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân Chư Phật hải hội tất diêu văn Tùy xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân Chư Phật toàn thân Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát ( lần ) Nam mơ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần ) Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh - LIÊN TRÌ TÁN Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai Quan Âm Thế Chí tọa liên đài Tiếp dẫn thượng kim giai Đại thệ hoằng khai Phổ nguyện ly trần Nam mơ Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) Nam mơ Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần) KHAI KINH KỆ Vô thượng thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa Phẩm 1: Pháp hội thánh chúng - PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG ĐỆ NHẤT Như thị ngã văn: Nhất thời Phật Vương Xá thành, Kỳ Xà Quật sơn trung đại tỳ-kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu Nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt Kỳ danh viết: tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan đẳng, nhi vi thượng thủ Hựu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, cập hiền kiếp trung thiết Bồ Tát, giai lai tập hội Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền - ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN ĐỆ NHỊ Hựu Hiền Hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị: Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tín Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, nhi vi thượng thủ Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ thiết công đức pháp trung, du thập phương, hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn Nguyện vô lượng giới thành Đẳng Chánh Giác Xả Đâu Suất, giáng vương cung, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện, thuận gian cố Dĩ định huệ lực, Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền - hàng phục ma oán, đắc vi diệu pháp, thành tối Chánh Giác Thiên nhân quy ngưỡng, thỉnh chuyển pháp luân Thường dĩ pháp âm, giác chư gian Phá phiền não thành, hoại chư dục tiệm, tẩy trạc cấu ô, hiển minh bạch Điều chúng sanh, tuyên diệu lý, trữ công đức, thị phước điền, dĩ chư pháp dược, cứu liệu tam khổ Thăng quán đảnh giai, thọ Bồ Đề ký Vị giáo Bồ Tát, tác A Xà Lê, thường tập tương ưng, vô biên chư hạnh, thành thục Bồ Tát, vô biên thiện Vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm Chư Phật sát trung, giai thị Thí thiện huyễn sư, chúng dị tướng Ư bỉ tướng trung, thật vô khả đắc Thử chư Bồ Tát diệc phục thị Thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng Cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh Hóa kỳ thân, điện quang Liệt ma kiến võng, giải chư triền Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền - phược Viễn siêu Thanh Văn, Bích Chi Phật địa Nhập Không, Vô Tướng, Vô Nguyện pháp môn Thiện lập phương tiện, hiển thị Tam Thừa Ư thử trung hạ, nhi diệt độ Đắc vô sanh vô diệt chư tamma-địa Cập đắc thiết đà-ra-ni môn Tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội, cụ túc tổng trì bá thiên tam-muội, trụ thâm thiền định, tất đổ vô lượng chư Phật Ư niệm khoảnh, biến du thiết Phật độ Đắc Phật biện tài, trụ Phổ Hiền hạnh Thiện phân biệt chúng sanh ngữ ngơn Khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu gian chư sở hữu pháp Tâm thường đế trụ độ chi đạo, thiết vạn vật, tùy ý tự Vị chư thứ loại, tác bất thỉnh chi hữu Thọ trì Như Lai thâm pháp tạng Hộ Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt Hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn Đỗ ác Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 118 - TÁN PHẬT KỆ A Di Đà Phật thân kim sắc Tướng hảo quang minh vô đẳng luân Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di Cám mục trừng tứ đại hải Quang trung hóa Phật vơ số ức Hóa Bồ Tát chúng diệc vơ biên Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn Nam mô Tây Phương Cực Lạc giới đại từ đại bi A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật … A Di Đà Phật… Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 119 - TỪ VÂN SÁM CHỦ TỊNH ĐỘ VĂN Nhất tâm quy mạng Cực Lạc giới A Di Đà Phật Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã Ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh Vị Bồ Đề đạo, cầu sanh Tịnh Độ Phật tích bổn thệ, nhược hữu chúng sanh Dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo Nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác Dĩ thử niệm Phật nhân duyên, đắc nhập Như Lai đại thệ hải trung Thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện tăng trưởng Nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí Phật thuyết Đại Thừa Vơ Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 120 - Thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo Như nhập thiền định, Phật cập thánh chúng Thủ chấp kim đài lai nghinh tiếp ngã Ư niệm khoảnh sanh Cực Lạc quốc Hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ Quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện Thập phương tam thiết Phật, thiết Bồ Tát, Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 121 - HỒI HƯỚNG Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ vơ sanh Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ Nguyện dĩ thử công đức Trang nghiêm Phật Tịnh độ Thượng báo tứ trọng ân Hạ tế Tam đồ khổ Nhược hữu kiến văn giả Tức phát Bồ Đề tâm Tận thử báo thân Đồng sanh Cực Lạc quốc Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 122 - TAM QUY Y Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng trí huệ hải Tự quy y Tăng đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng thiết vơ ngại Hòa nam thánh chúng Lời dạy Ấn Quang đại sư Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến trơi lăn lục đạo, chẳng có nghiệp chưa tạo Nếu khơng có tâm tu hành, ngược ngạo chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường Nếu phát tâm tu hành ý niệm nhiều (sẽ cảm thấy có nhiều ác niệm hơn) Đó chân vọng giao xen ra, lúc trước khơng có, chẳng Lúc nên tưởng A Di Đà Phật trước mặt mình, chẳng dám móng lên tạp niệm, vọng tưởng nào, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật Hoặc niệm nhỏ tiếng, niệm thầm Phải chữ câu, tâm niệm khởi lên rõ ràng rành rẽ, miệng niệm tiếng rõ ràng rành rẽ, tai nghe tiếng niệm rõ ràng rành rẽ Nếu thường niệm tạp niệm liền tiêu Khi tạp niệm khởi lên, đề khởi toàn tinh thần niệm Phật, chẳng tạp niệm tung hồnh tâm Nếu thường niệm ý niệm tự nhiên tịnh Khi tạp niệm vừa phát khởi giống người chống chọi vạn người, chẳng thể dùng tâm lơ là, khơng thơi bị làm chủ, bị hại Nếu cố để chống chọi, bị chuyển, tức chuyển phiền não thành Bồ Đề Nếu quý vị dùng vạn đức hồng danh Như Lai để đối trị [vọng niệm], lâu dần tâm tịnh Khi tâm tịnh niệm vậy, khơng thể bng lỏng, nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ khai mở Tuyệt khởi tâm hấp tấp vội vàng Bất luận nhà hay chùa, định phải kính trên, nhường dưới, nhẫn điều người khác khơng thể nhịn, làm điều người khác làm; giúp đỡ người ta, thành toàn cho kẻ khác Khi tịnh tọa thường nghĩ tới lỗi mình, trò chuyện đừng nói tới thị phi người khác Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng niệm câu Phật hiệu đừng cho gián đoạn Hoặc niệm nhỏ tiếng, niệm thầm Trừ việc niệm Phật ra, chẳng khởi ý niệm khác Nếu vọng niệm vừa khởi liền diệt trừ Thường khởi tâm xấu hổ, thường khởi tâm sám hối Dù có tu trì, cảm thấy cơng phu kém, chẳng tự khoa trương Chỉ bận tâm chuyện mình, khơng lo chuyện người khác Chỉ coi mặt tốt, chẳng coi mặt xấu Coi người Bồ Tát, có phàm phu Nếu q vị y theo lời tơi nói mà làm theo, chắn vãng sanh tây phương Cực Lạc giới Nếu niệm Phật, tâm khó quy nhất, nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm quy Pháp nhiếp tâm khơng chẳng chí thành khẩn thiết Nếu tâm khơng chí thành muốn nhiếp khó Đã chí thành mà chưa nhất, nên nhiếp nhĩ lắng nghe Bất luận niệm tiếng hay niệm thầm phải niệm từ tâm khởi, âm niệm từ miệng phát trở vào tai Niệm thầm không nhép miệng tiếng, ý niệm có tướng miệng niệm Tâm miệng niệm cho thật rõ ràng, tai nghe thật rõ ràng, nhiếp tâm vọng niệm tự dứt Nếu vọng niệm trào dâng chẳng dứt, nên dùng pháp thập niệm ghi số, dùng toàn thể tâm lực dồn sức vào câu Phật hiệu này, muốn khởi vọng sức yếu bớt Đó diệu pháp rốt để nhiếp tâm niệm Phật Chư vị hoằng dương Tịnh Độ thời xưa chưa đề người đời xưa tánh bén nhạy, chưa cần đến pháp nhiếp tâm quy Do Quang (“Quang” lời đại sư Ấn Quang tự xưng) khó chế phục tâm nên biết mầu nhiệm pháp Quý vị nên sử dụng lâu ngày biết lợi ích nó, xin chia xẻ người độn đời sau, vạn người tu vạn người vãng sanh Pháp thập niệm ký số niệm Phật, niệm từ câu thứ tới câu thứ mười phải niệm cho thật rõ ràng, phải ghi nhớ câu cho rõ ràng Niệm tới câu thứ mười xong, bắt đầu đếm trở lại từ câu thứ nhất, đừng niệm tiếp tới hai mươi, ba mươi Vừa niệm vừa ghi nhớ số, đừng lần chuỗi, dùng tâm ghi nhớ số câu niệm Nếu nhớ mười câu khó q, chia thành hai đoạn: từ đến năm từ sáu đến mười Nếu thấy khó nên chia thành ba đoạn: từ đến ba, từ bốn đến sáu, từ bảy đến mười Niệm cho rõ ràng, ghi nhớ số rõ ràng, nghe tiếng niệm rõ ràng, vọng niệm chẳng xen vào được, niệm lâu dần tâm bất loạn Nên biết pháp thập niệm so với pháp niệm mười buổi sáng mười buổi tối giống chỗ hai nhiếp tâm dứt vọng niệm, cách dụng cơng hồn tồn khác Pháp niệm mười sáng tối niệm hết kể niệm, niệm Phật hiệu Còn pháp thập niệm ký số tính câu Phật hiệu niệm Pháp niệm mười niệm mười mà thôi, đừng niệm tới hai chục, ba chục tổn khí thành bịnh Còn pháp thập niệm ký số niệm câu Phật hiệu, tâm ghi nhớ câu; niệm mười câu Phật hiệu tâm biết niệm mười câu Từ tới mười, ngày niệm tới vạn câu phải tính số, đếm số từ tới mười Khơng dứt trừ vọng niệm, lại dưỡng thần Niệm nhanh hay chậm được, từ sáng tới tối niệm So lợi ích cách niệm lần chuỗi nhiều Niệm lần chuỗi mệt thân, động trí, niệm ký số thân khỏe, tâm an Khi làm việc khó ghi nhớ số nên khẩn thiết niệm không đếm số Khi làm việc xong, tiếp tục niệm theo cách ký số Cứ tiếp tục niệm theo cách ký số, chuyên vào câu Phật hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát dạy ‘nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, Tam-ma-địa, đệ nhất’ Căn tánh bén nhạy khơng bàn tới, người độn tơi khơng dùng pháp niệm Phật ký số khó làm đến mức nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, khó, khó Lại nên biết pháp nhiếp tâm niệm Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, vừa cạn vừa sâu, vừa nhỏ vừa lớn Hãy nên tin lời Phật dạy, đừng nghĩ khác mà sanh nghi ngờ thiện nhiều đời bị tổn hại, chẳng thể gặt hái lợi ích rốt niệm Phật, đáng tiếc thay Niệm Phật lần chuỗi thích hợp đứng kinh hành Còn lúc tịnh tọa dưỡng thần lẫn chuỗi tay phải động, thần trí khó an định, lâu ngày sanh bịnh Pháp thập niệm ký số đứng nằm ngồi dùng Amida Society Los Angeles Tịnh Tông Học Hội 5918 Cloverly Ave, Temple City, CA 91780 Tel: (626)-286-5700 (626)-282-3700 Fax: (626)-286-7988 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 夏蓮居老居士會集 越南語-音譯本 Kinh ấn tống , không bán Not for sale For free distribution only NAME OF SPONSOR 助印功德芳名 Document Serial No : 103601 委 印 文 號 :103601 Book Title: Wuliang Shoujing Han Yue 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 Book No.,書號:VI215 N.T.Dollars: 57,000: 28,500:佛陀教育基金會。 Total: N.T.Dollars 85,500,1,500 copies 以上合計:台幣 85,500 元,恭印 1,500 冊。 DEDICATION OF MERIT May the merit and virtue accrued from this work adorn Amitabha Buddha’s Pure Land, repay the four great kindnesses above, and relieve the suffering of those on the three paths below May those who see or hear of these efforts generate Bodhi-mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, and finally be reborn together in the Land of Ultimate Bliss Homage to Amita Buddha! NAMO AMITABHA 南 無 阿 彌 陀 佛 【越南文(漢音音譯):佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經】 財團法人佛陀教育基金會 印贈 台北市杭州南路一段五十五號十一樓 Printed and donated for free distribution by The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation 11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415 Email: overseas@budaedu.org Website:http://www.budaedu.org Mobile Web: m.budaedu.org This book is strictly for free distribution, it is not to be sold Printed in Taiwan 1,500 copies; January 2015 VI215-12889
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH, PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn