Luận văn xây dựng truyện tranh tương tác trên máy tính bằng phần mềm activinsprire nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

105 37 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 14:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - LÊ THỊ THƢƠNG XÂY DỰNG TRUYỆN TRANH TƢƠNG TÁC TRÊN MÁY TÍNH BẰNG PHẦN MỀM ACTIVINSPRIRE NHẰM PHÁT TRIỂN NGƠN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - LÊ THỊ THƢƠNG XÂY DỰNG TRUYỆN TRANH TƢƠNG TÁC TRÊN MÁY TÍNH BẰNG PHẦN MỀM ACTIVINSPRIRE NHẰM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Linh HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN! Tôi xin chân thành cảm ơn Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, Khoa Giáo dục Mầm non, Phòng Sau đại học, thầy giáo đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Ngọc Linh, ngƣời thầy tâm huyết tận tình hƣớng dẫn, động viên, khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi định hƣớng cho tơi q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình CBQL, GVMN, cháu lớp mẫu giáo - tuổi trƣờng mầm non: MN Hoa Hồng (Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh), MN Thị trấn Phố Mới (Huyện Quế Võ - Bắc Ninh) Cuối cùng, tơi xin cảm ơn ngƣời thân Gia đình bên cạnh động viên, giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Lê Thị Thƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn kết trình nghiên cứu thân, khơng chép cơng trình nghiên cứu đƣợc cơng bố trƣớc Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Lê Thị Thƣơng MỤC LỤC M Đ U L chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học: Cấu trúc luận văn: NỘI DUNG Chƣơng CƠ S LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở l luận đề tài 1.1.1 Tổng quan sử dụng truyện tranh để phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi mầm non 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 10 1.1.3 Đặc điểm phát triển tâm sinh lý trẻ - tuổi liên quan đến phát triển ngôn ngữ 13 1.1.4 Lý luận ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế, xây dựng học liệu để tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non 15 1.1.5 Lý luận phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua sử dụng phương tiện trực quan 17 1.1.6 Chương trình mẫu giáo - tuổi yêu cầu phát triển ngôn ngữ 20 1.1.7 Các đường cho trẻ tiếp cận với truyện tranh để hỗ trợ PTNN 22 Cơ sở thực tiễn đề tài 27 1.2.1 Mục đích điều tra thực trạng 27 1.2.2 Xác định nội dung điều tra trang bị phương tiện dạy học gắn liền với phương pháp sử dụng (trong có ứng dụng CNTT) giáo viên để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 27 1.2.3 Địa bàn khảo sát 27 1.2.4 Phương án điều tra 27 1.2.5 Kết điều tra 29 Kết luận chƣơng 32 Chƣơng XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRUYỆN TRANH TƢƠNG TÁC BẰNG PH N MỀM ACTIVINSPIRE NHẰM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ M U GIÁO - TUỔI 33 Xây dựng truyện tranh tƣơng tác phần mềm Activisprire nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 33 2.1.1 Những định hướng thiết kế xây dựng sản phẩm truyện tranh phần mềm Activisprire 33 2.1.2 Nguyên tắc xây dựng 35 2.2 Quy trình xây dựng truyện tranh phần mềm Activinsprire máy tính nhằm phát triển ngơn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 36 2.3 Xây dựng thí điểm câu chuyện 39 2.3 Nghiên cứu đề xuất phƣơng pháp sử dụng truyện tranh tƣơng tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 69 2.3.1 Đề xuất phương án sử dụng truyện tranh tương tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 69 2.3.2 Thiết kế số giáo án minh họa 71 Kết luận chƣơng 72 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 73 3.1 Mục đích thực nghiệm 73 3.2 Nội dung thực nghiệm 73 3.3 Tổ chức thực nghiệm 73 3.3.1 Đối tượng hình thức thực nghiệm 73 3.3.2 Tiến trình thực nghiệm 73 3.4 Tiêu chí & thang điểm đánh giá kết thực nghiệm đối chứng 74 3.4.1 Nội dung đánh giá 74 3.4.2 Tiêu chí đánh giá 75 3.4.3 Thang điểm sử dụng cho đánh giá 75 3.5 Kết thực nghiệm sƣ phạm 75 3.5.1 Kết điều tra số tiêu chí đạt trẻ mầm non trực tiếp sử dụng sản phẩm đề tài 75 3.5.2 Kết điều tra giáo viên mầm non trực tiếp sử dụng truyện tranh 77 3.5.3 Một số ghi chép thuận lợi khó khăn việc sử dụng truyện tranh tương tác công nghệ đồ họa máy tính để tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học trường mầm non 77 Kết luận chƣơng 79 K T LUẬN VÀ KHUY N NGH 80 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNTT Công nghệ thơng tin CSVC Cơ sở vật chất CSGD Chăm sóc giáo dục ĐDĐC Đồ dùng đồ chơi GV Giáo viên GDMN Giáo dục mầm non HS Học sinh LQVTPVH Làm quen với văn học GD Giáo dục MN Mầm non MG Mẫu giáo PTNN Phát triển ngôn ngữ TB Thiết bị TBDHMN Thiết bị dạy học mầm non TBDH Thiết bị dạy học TGXQ Thế giới xung quanh TTTT Truyện tranh tƣơng tác PPGD Phƣơng pháp giáo dục TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng TC Tiêu chí MĐ Mức độ % Tỉ lệ phần trăm TB Trung bình HĐ Hoạt động SL Số lƣợng DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thực tiễn trang bị phƣơng tiện PTNN 29 trƣờng MN trẻ MG - tuổi 29 Bảng 2: Thực trạng hiểu biết, trang bị sử dụng, thuận lợi khó khăn việc thiết kế sử dụng truyện tranh tƣơng tác 30 Bảng : Tác dụng truyện tranh tƣơng tác để tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học trƣờng mầm non học sinh lớp đối chứng lớp thực nghiệm 75 Bảng 3.2: Đánh giá giáo viên hiệu việc sử dụng truyện tranh tƣơng tác cơng nghệ đồ họa máy tính để tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học trƣờng mầm non 77 MỞ ĐẦU L chọn ề t i Với trẻ mẫu giáo - tuổi đồ dùng đồ chơi (ĐDĐC) để PTNN đ c biệt ĐDĐC mang tính động, sinh động nhƣ rối chuyển động đƣợc tay chân, tranh động có vai trò đ c biệt quan trọng việc mở rộng tầm mắt, phát triển trí nhớ, óc tƣởng tƣợng, tƣ duy, t kích thích trẻ học tập tốt PTNN không ng ng Tuổi mầm non, phát triển trí tuệ tồn thay đổi số lƣợng chất lƣợng diễn hoạt động tƣ trẻ gắn liền với lứa tuổi, với kinh nghiệm phong phú chịu ảnh hƣởng tác động giáo dục Nhiều cơng trình nghiên cứu tâm l học phát triển ngôn ngữ cho trẻ đồng với phát triển tƣ cuả trẻ tuổi mẫu giáo tích lũy tri thức diễn nhanh chóng, ngơn ngữ đƣợc hình thành, q trình nhận thức đƣợc hồn thiện, trẻ nắm đƣợc phƣơng thức đơn giản hoạt động trí tuệ Hiện xuất nhiều xu hƣớng việc ứng dụng CNTT giáo dục đào tạo Sử dụng phần mềm tin học sẵn có để xây dựng chƣơng trình mơ hay phần mềm dạy hoc trở thành xu phổ biến giáo dục giới nhƣ Việt Nam Sức mạnh CNTT cho phép mô lại nhiều nội dung dạy học khó phức tạp tƣởng ch ng nhƣ khơng thể mơ đƣợc, chế vi mô, phức tạp, tƣợng tự nhiên diễn lâu dài hay phạm vi rộng lớn, vƣợt khỏi giới hạn không gian thời gian lớp học Phƣơng tiện dạy học (PTDH) kỹ thuật số ngày đóng vai trò quan trọng việc đổi phƣơng pháp dạy học (PPDH), đ c biệt PTDH kỹ thuật số thời đại phát triển CNTT PTDH kết hợp với PPDH giúp ngƣời thầy tiến hành học bắt đầu giảng giải, thuyết trình, độc thoại,… mà vai trò đạo diễn, thiết kế, tổ chức, kích thích, trọng tài, cố vấn,… trả lại cho ngƣời học vai trò chủ thể Học sinh (HS) học thụ động nghe thầy giảng, mà học tích cực thơng qua hoạt động học tập đƣợc thiết kế lập trình sẵn tạo tình dẫn dắt ngƣời học tự tìm tòi phát kiến thức 82 Áp dụng biện pháp đƣợc đề xuât nghiên cứu nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi t việc xây dựng truyện tranh tƣơng tác phần mềm Activinspre 83 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Bài báo tạp chí Giáo dục số đ c biệt tháng 20 “Ứng dụng phần mềm Activinsprire thiết kế truyện tranh tƣơng tác cho trẻ mầm non 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Huy Cẩn ( 986) Quá trình hình thành PTNN trẻ em, Luận án PTS ngôn ngữ học, Matxcơva [2] Nguyễn Huy Cẩn ( 988) Tiếng nói trẻ thơ, NXB Phụ nữ, Hà Nội [3] Phạm Mai Chi Nghiên cứu đổi chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo MS: B 01 - 49 - TĐ , Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [4] Chương trình giáo dục mẫu giáo (2009), Vụ GDMN, NXB Giáo dục [5] Chikhieva E.U (1997), Phát triển ngôn ngữ cho trẻ trước tuổi học, NXB Giáo dục [6] E.I Trikhiêva (1977) Phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (trước tuổi học), NXB Giáo dục, Hà Nội ( trang 40 - 166) [7] Ngô Công Hoàn (1995) Tâm lý học trẻ em (lứa tuổi lọt lòng đến tuổi), NXB Giáo dục, Hà Nội [8] Hồ Lam Hồng (2002) Một số đặc điểm tâm lý hoạt động ngôn ngữ trẻ mẫu giáo - tuổi qua hình thức kể chuyện, Luận án tiến s tâm l học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [9] Hà Nguyễn Kim Giang (2007), Nội dung kết cấu tổ chức hoạt động Làm quen với tác phẩm văn học trường Mầm non, Tạp chí Giáo dục số 654, Tr.2 [10] Hà Nguyễn Kim Giang (2007), Một số biện pháp phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ Mầm non dân tộc thiểu số Tạp chí Giáo dục số , Tr 2-14 [11] Hà Nguyễn Kim Giang (20 2), Nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo, Tap chi giao duc số 896, Tr.4 -42 [12] Hà Nguyễn Kim Giang (2015), Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học, NXB Giáo dục [13] L.X.Vƣgotxky ( 999), Tư ngôn ngữ, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội [14] Hoàng Thị Lan (20 ), Nhân vật tác phẩm văn học dành cho trẻ mầm non,Tạp chí Giáo dục, số 262, 5/2011, tr 39-41 85 [15] Lƣ Thị Lan ( 996) Những bước phát triển ngôn ngữ trẻ em từ 1-6 tuổi, Luận án PTS ngôn ngữ học, Đại học quốc gia Hà Nội [16] L.X.Vƣgotxky ( 999), Tư ngôn ngữ, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội [17] Tạ Thị Ngọc Thanh ( 976) Phương pháp PTNN cho trẻ mẫu giáo từ - tuổi, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà nội (tài liệu in ronéo thƣ viện Viện Khoa Học Giáo dục) [18] Đinh Hồng Thái (20 5), Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội [19] T điển Wikipedia tiếng Việt năm 20 [20] Vũ Thị Hồng Tâm (1998) Sử dụng tranh có chủ đề nhằm phát triển vốn từ cho trẻ từ 24 - 36 tháng, Luận văn thạc s giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [21] Tạ Thị Ngọc Thanh ( 976) Phương pháp PTNN cho trẻ mẫu giáo từ - tuổi, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà nội (tài liệu in ronéo thƣ viện Viện Khoa Học Giáo dục) [22] Cao Đức Tiến (Chủ Biên) ( 980) Tiếng Việt phương pháp phát triển lới nói cho trẻ, NXBGD, Hà Nội (trang 25-71) Nƣớc ngo i [23] L.X.Vƣgotxky ( 999), Tư ngôn ngữ, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội [24] Chikhieva E.U (1997), Phát triển ngôn ngữ cho trẻ trước tuổi học, NXB Giáo dục [25] Language The American Heritage Dictionary of the English Language (1992), Boston: Houghton Mifflin Company [26] Noam Chomsky (1957), Syntactic Structures, The Hague/Pari: Mouton [27] G.M Bơrummu Tiếng mẹ đẻ vườn trẻ, tập II Tài liệu in rômêô Viện Khoa học Giáo dục (trang 24 - 310) 86 [28] A.V Daparôgiet (1987) Những sở giáo dục học mẫu giáo tập 1, Nguyễn Ánh Tuyết dịch (trang: - 129) (Tài liệu in ronéo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội ) [29] A.A.Liublinxkaia Tâm lý học trẻ em tập 1, Sở GD TPHCM 978 [30] A.A.Liublinxkaia Tâm lý học trẻ em tập 2, Sở GD TPHCM 978 [31] A.N Leônchep Sự phát triển tâm l trẻ em, Trƣờng SPMGTW III 1980 [32] E.I Trikhiêva (1977) Phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (trước tuổi học), NXB Giáo dục, Hà Nội ( trang 40 - 166) PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN Để nâng cao chất lượng việc tổ chức hoạt động giáo dục, xin Chị vui lòng cho biết ý kiến cá nhân cách chọn đáp án Chị cho Câu hỏi : Trong lớp chị, số lƣợng PTDH sử dụng để PTNN cho trẻ - tuổi chiếm %? A Khơng có B dƣới 20% C T 20-50% D Trên 50% C T 20-50% D Trên 50% Câu hỏi 2: Trong số tranh truyện chiếm: A Khơng có B dƣới 20% Câu hỏi 3: Trong số Phần mềm máy tính chiếm: A Khơng có B dƣới 20% C T 20-50% D Trên 50% Câu hỏi 4: Anh chị thƣờng sử dụng loại A Phần mềm máy tính B Tranh minh họa & Rối C Không sử dụng phƣơng tiện D Loại khác Câu hỏi 5: Sử dụng CNTT tiết học Làm quen với tác phẩm văn học chiếm % ? A Khơng có B dƣới 20% C T 20-50% D Trên 50% Câu hỏi 6: Khi sử dụng PTDH để PTNN cho trẻ tiết làm quen tác phẩm văn học chị thấy đồ dùng dạy học mang lại hiệu cao? A Truyện tranh & Rối B Sa bàn C Phần mềm máy tính D Phƣơng tiện dạy học khác Câu hỏi 7: Những phần mềm máy tính chị thƣờng xuyên sử dụng nhất? A PM powerpoint B PM violet C PM LectureMacker D … …… Câu hỏi 8: Kể 04 khó khăn ứng dụng CNTT tổ chức tiết học cho trẻ làm quen với TPVH Chị gì? A B C .D PHỤ LỤC PHIẾU DỰ GIỜ HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN Chủ đề:……………………………………………………………………… Chủ đề nhánh:………………………………………………………………… Nội dung hoạt động:………………………………………………………… Giáo viên dạy:………………………………………………………………… Trƣờng mầm non:…………………………………………………………… Thời gian:………………………………………………………………… Hoạt ộng cô Hoạt ộng trẻ Mức ộ phát triển trẻ Đánh giá: Nội dung: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phƣơng pháp, biện pháp: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phƣơng tiện hỗ trợ giảng dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khả nhận thức trẻ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC PHIẾU QUAN SÁT TRẺ Trƣờng mầm non:……………… Lớp:…………… Ngày:……………… Họ tên trẻ:………………………………………………………………… Chủ đề:……………………………………………………………………… Chủ đề nhánh:……………………………………………………………… Hoạt động:…………………………………………………………………… Thực theo phƣơng pháp thông thƣờng học kể chuyện Biểu Nhận xét Trẻ hứng thú với việc nghe cô kể chuyện Trẻ biết sử dụng đồ dùng theo hƣớng dẫn cô Trẻ hiểu truyện kể lại truyện Trẻ trả lời đƣợc câu hỏi đàm thoại nội dung câu truyện Nhận biết số cấu trúc ơn giản câu truyện Biểu Nhớ tên câu chuyện Nhớ tên tác giả(nếu có) Nhớ nhân vật có chuyện Nhớ nội dung truyện Xác định đƣợc phần câu chuyện Hiểu ngh a truyện Nhận xét Kể lại chuyện theo trí nhớ Biểu Nhận xét Nói tên truyện, tên tác giả Trẻ kể đƣợc nội dung câu truyện Giọng kể hay truyền cảm Biết phân giọng nhân vật theo tính cách nhân vật chuyện Biểu sắc thái gƣơng m t theo tình truyện Thích thú kể truyện Kể chuyện theo tranh Biểu Xếp tranh Lời kể tranh tạo thành câu chuyện có logic Nhận xét ... dụng truyện tranh tƣơng tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 69 2.3.1 Đề xuất phương án sử dụng truyện tranh tương tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi. .. máy tính phần mềm Activinsprire nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi" Mục ích nghiên cứu Tạo cách tiếp cận việc tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi truyện tranh. .. 1.1 .5 Lý luận phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua sử dụng phương tiện trực quan 1.1 .5. 1 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn xây dựng truyện tranh tương tác trên máy tính bằng phần mềm activinsprire nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi , Luận văn xây dựng truyện tranh tương tác trên máy tính bằng phần mềm activinsprire nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn