Chỉ số chính quy của môđun phân bậc liên kết và chỉ số hilbert (tt)

6 2 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 13:29

... 17 1.8 Chỉ số quy Castelnuovo-Mumford 18 Chỉ số quy vành phân bậc liên kết số Hilbert 20 2.1 Hàm Hilbert Samuel số Hilbert 20 2.2 Chỉ số quy môđun phân bậc liên kết ... M/I M Người ta gọi GI (M ) môđun phân bậc liên kết M ứng với I Đặc biệt, GI (A) vành phân bậc chuẩn gọi vành phân bậc liên kết A ứng với I GI (M ) GI (A)-mơđun phân bậc hữu hạn sinh Mục đích... 22 2.3 Mối liên hệ số quy số Hilbert iđêan tham số 25 Kết luận 29 Tài liệu tham khảo 30 MỞ ĐẦU Cho E môđun phân bậc hữu hạn sinh đại số phân bậc chuẩn R, tức
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ số chính quy của môđun phân bậc liên kết và chỉ số hilbert (tt) , Chỉ số chính quy của môđun phân bậc liên kết và chỉ số hilbert (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn