Cấu trúc của đại số lie nửa đơn đối xứng (tt)

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 13:29

... 14 Chương Cấu trúc đại số Lie nửa đơn đối xứng 22 2.1 Đại sốDemo Lie nửa đơn đối- xứng SDK Version Select.Pdf 22 2.2 Cấu trúc số đại số Lie nửa đơn đối xứng cụ thể ... trình bày đại số Lie nửa đơn đối xứng, phân tích đối xứng đại số Lie thông qua tự đồng cấu đối hợp, không gian Cartan, tồn không gian Cartan đại số Lie nửa đơn đối xứng, phân tích Iwasawa, số tính... Lie đại số Cartan, tức lớp đại số Lie lũy linh trùng với chuẩn tắc hóa Trong số đại số Lie nửa đơn, lớp đại số Lie nửa đơn đối xứng tức đại số Lie cho tồn tự đồng cấu đối hợp nhiều nhà toán học
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc của đại số lie nửa đơn đối xứng (tt) , Cấu trúc của đại số lie nửa đơn đối xứng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn