ĐỀ CƯƠNG môn SINH THÁI

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 12:43

1. Trình bày định luật tối thiểu của Liebig? Ý nghĩa của định luật trong thực tiễn? 2. Trình bày quy luật giới hạn của Shelford. Ý nghĩa của quy luật trong thực tiễn? 3. Ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng đến đời sống của sinh vật? Ứng dụng điều khiển nhân tố ánh sáng nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp? ... 21. Khái niệm vùng sinh thái nơng nghiệp? Cơ sở  để phân vùng sinh thái nơng nghiệp? Các vùng sinh thái nơng nghiệp ở Việt Nam?  22. Tại sao hiện nay trong nơng nghiệp lại đặt ra  vấn đề phát triển bền vững? Khái niệm nơng nghiệp... 16. Khái niệm hệ sinh thái nơng nghiệp? Đặc điểm  của hệ sinh thái nơng nghiệp?  17. Những biện pháp để tăng hiệu quả chuyển đổi  năng lượng trong HST nơng nghiệp?  18. Giải thích tại sao hệ sinh thái nơng nghiệp cho ...12. Khái niệm hệ sinh thái?  Cấu trúc của Hệ sinh thái?  Cho ví dụ.  13. Tính tự điều chỉnh của hệ sinh thái?  Cho ví dụ  minh họa? Giải thích tại sao tính tự điều chỉnh của 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG môn SINH THÁI, ĐỀ CƯƠNG môn SINH THÁI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn