Báo cáo kết quả thực tập tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

67 55 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:50

... Long Trong thời gian thực tập tổng hợp NH, em có thời gian tìm hiểu cách khái qt tồn hoạt động NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN, vấn đề trình bày báo cáo thực tập Bài báo cáo thực tập gồm phần: Chương... NH TMCP Bưu điện Liên Việt 12 Bảng 2.2: Bảng cấu nguồn tài CN Thăng Long NH TMCP Bưu điện Liên Việt 15 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN... thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả thực tập tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Báo cáo kết quả thực tập tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CN THĂNG LONG, 1 Quá trình hình thành và lịch sử phát triển của doanh nghiệp:, 2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hoạt động:, 3 Các lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chủ yếu của NH LVP:, CHƯƠNG 2: HOẠT ĐÔNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, b. Các khoản vay nợ phải trả., a. Hoạt động thương mại dịch vụ:, a. Mục tiêu: Hoạch định tài chính là việc dùng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong một thời kỳ cụ thể để đánh giá kết kết quả kinh doanh của CN, từ đó tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh hiệu quả hoặc không hiệu quả. Việc này là vô cùng, a. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản của CN Thăng Long NH LVP:, b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của CN Thăng Long NH LVP:, b. Phân tích chi phí CN Thăng Long NH LVP:, ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CN THĂNG LONG NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn