Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:42

...* Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt Hoạt động Hướng dẫn HS tìm hiểu đề 1: I đề, tìm hiểu đề cách làm văn tự sự: - GV treo bảng phụ Đề văn tự sự: - HS đọc đề - Lời văn đề nêu... không giới hạn cách diễn đạt đề khác nhau: lộ ẩn - Đọc ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ Hoạt động Tìm hiểu cách lập ý 2: - Gọi HS đoc đề TaiLieu.VN Cách làm văn tự sự: - HS đọc Cho đề văn: Kể câu chuyện... thực bước tìm hiểu đề - Muốn xác định yêu cầu ta phải bám vào lòi văn đề - Vậy em rút kết luận: tìm hiểu đề ta cần phải làm gì? * GV: Đề văn tự diễn đạt thành nhiều dạng: tường thuật, kể chuyện,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự, Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn