Mitsu 10 ROTATING TOOLS

114 29 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:02

... 6.3 10. 8 0.3 0.5 0.9 1.4 2.2 3.5 6.2 10. 7 0.3 0.5 0.9 1.2 2.1 3.3 6.0 10. 5 Dimensions (mm) Max Depth of Cut Type (Fig.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10... 3.18 10 1.0 42EFER10C C E s 12.7 14.99 3.18 10 1.0 20° 15° F1 L1 WEC42EFFR10C L2 WEC42EFFR5C Order Number S1 R500 Re Re L2 Shape HTi05T Cermet Carbide ROTATING TOOLS Shape Class Honing F7 010 F7030... 40 22 20 11 10. 4 6.3 0.3 12.5 -063A05R a 63 63 40 22 20 11 10. 4 6.3 0.5 12.5 -080A06R a 80 80 50 27 22 13.5 12.4 1.1 12.5 -100 A08R a 100 100 50 32 25 17.5 14.4 2.1 12.5 -125B10R a 10 125 125 63
- Xem thêm -

Xem thêm: Mitsu 10 ROTATING TOOLS, Mitsu 10 ROTATING TOOLS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn