Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư

312 25 0
  • Loading ...
1/312 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 10:24

... luận công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân cư Chương 3: Thực trạng công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân cư Chương 4: Quan điểm, giải pháp cơng cụ kinh tế sách phát... nghiên cứu cơng cụ kinh tế sách tiêu dùng bền vững dân cư Chính vậy, cơng cụ kinh tế xem xét tổng thể cơng cụ sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững bao gồm: cơng cụ kinh tế, cơng cụ hành công cụ truyền... tiêu dùng tiêu dùng bền vững 28 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng dân cư 34 2.2.3 Các yếu tố thúc đẩy tiêu dùng bền vững 42 2.3 Công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư, Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án, Phương pháp điều tra khảo sát thực địa, Cơ cấu của luận án, Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG DÂN CƯ, Bảng 2.1: Phân loại công cụ chính sách, Lựa chọn của người tiêu dùng khi thay đổi các yếu tố giá cả, thu nhập, sở thích, Hình 2.1: Tác động của việc thay đổi đường cung cầu đến lượng cầu, Khái niệm tiêu dùng bền vững, Trường hợp giá cả thay đổi, Hình 2.3: Tác động thay thế và tác động thu nhập, Trường hợp thay đổi về sở thích, a. Yếu tố kinh tế, b. Yếu tố xã hội Độ tuổi:, Thị hiếu, sở thích, Bảng 2.3: Một số công cụ chính sách chủ yếu về TDBV theo bản hướng dẫn của Liên hiệp quốc về bảo vệ người tiêu dùng, Hình 2.6: Khung phân tích công cụ chính sách tác động đến tiêu dùng, Bảng 2.4 : Các trường hợp nghiên cứu, Bài học kinh nghiệm, Tác dụng của nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5, Tác động của các công cụ chính sách đến tiêu dùng xăng sinh học E5, Chương 3: THỰC TRẠNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG DÂN CƯ, Bảng 3.1: Tổng hợp công cụ chính sách về hạn chế sử dụng túi ni lông, Kết quả khảo sát về mức độ sử dụng túi ni lông trong dân cư, Bảng 3.3: Tương quan giữa nghề nghiệp với số lượng trung bình túi ni lông sử dụng trong một tuần, Bảng 3.4: Lý do sử dụng túi ni lông, Nhận thức về ảnh hưởng của sử dụng túi ni lông, Bảng 3.6: Mối liên hệ giữa yếu tố nghề nghiệp với nhận thức về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, Ý kiến về các công cụ chính sách sử dụng nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông, Hình 3.10: Ý kiến về giải pháp truyền thông Từ kết quả khảo sát, tác giả có một số nhận xét như sau:, Bảng 3.8: Tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 và Ron95 sau 2 tháng bán đại trà (%), Bảng 3.9: Tổng hợp chính sách liên quan đến xăng sinh học E5, Thực trạng sử dụng xăng tại thành phố Hà Nội, Hình 3.13: Mức độ hài lòng về loại xăng đang sử dụng (%), Nhận thức và thái độ về xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội, Ý kiến về chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội, Hình 3.19: Quan điểm về việc nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh học thay xăng truyền thống(%), Hệ thống thang đo và đánh giá độ tin cậy của các thang đo, Bảng 3.17: Kết quả hồi quy tác động của các yếu tố đến quyết định của người tiêu dùng, Bảng 3.18: So sánh hai trường hợp túi ni lông và xăng sinh học E5, Chương 4: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VỀ CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG CỦA DÂN CƯ, Hình 4.1: Mức độ hiểu biết của người dân về tiêu dùng tiêu vững, Việt Nam có điều kiện học hỏi kinh nghiệm các nước trong việc sử dụng công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững, Cần có sự kết hợp với các công cụ chính sách khác, Trường hợp xăng E5, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƯỚC, TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI, PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT XĂNG SINH HỌC E5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn