Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Số từ và lượng từ

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:27

... hiểu * Bài học: số từ? Số từ cã đặc điểm g×? - Số từ từ số lượng thứ tự s vt Khi biu th s - Trình by (cô nhận xÐt, bổ lượng vật, số từ thường đứng trước sung) danh từ Khi biểu thi thứ tự ,số từ đứng... Page hợp; từng: ý nghĩa phân phối  Những từ in đậm ví dụ vừa tìm hiểu lượng từ dãy núi đồi * Vậy em hiểu lượng từ? Dựa Bài học: vào vị trí cụm danh từ, lượng từ có - Lượng từ từ số lượng thể... gọi số từ * Theo em, từ đ«i vÝ dụ - từ đ«i kh«ng phải số từ mà (a) có phi l s t không? Vì l danh từ đơn vị (gắn với ý sao? nghĩa số lượng) V× nã kết hợp với số từ trước danh từ (Một đ«i) danh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Số từ và lượng từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Số từ và lượng từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn