Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Số từ và lượng từ

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:27

... ) từ đơn vị ? Tìm từ DT đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng? GV chốt: số từ từ số lượng số thứ tự Số từ số lượng đứng trước danh từ Số từ thứ tự đứng sau danh từ - HS đọc ghi nhớ HĐ2: Tìm hiểu lượng. .. 3’) - Nhắc lại khái niệm số từ lượng từ - Phân nhóm số từ lượng từ Hướng dẫn học nhà ( 2’) - Học thuộc ghi nhớ, nhớ đơn vị kiến thức số từ lượng từ - Xác định số từ, lượng từ tác phẩm truyện học... nghĩa mặt số lượng số thứ tự cho DT - Là từ số lượng số thứ tự - GV: Lưu ý có trường hợp - Khi biểu thị số lượng vật, số từ + Đi hàng ba - >số lượng đứng sau danh đứng trước danh từ từ Ví dụ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Số từ và lượng từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Số từ và lượng từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn