Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã đoài tại huyện hàm yên, tuyên quang

106 17 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:25

... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Xã Đoài huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang 3 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân K2SO4 bón bổ sung đến suất chất lượng giống. .. QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1.Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến suất chất lượng giống cam Xã Đoài huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 42 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân NTR2 đến. .. NÔNG LÂM VŨ VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN NTR2 VÀ K2SO4 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAM XÃ ĐOÀI TẠI HUYỆN HÀM YÊN, TUYÊN QUANG Ngành: Khoa học trồng Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã đoài tại huyện hàm yên, tuyên quang , Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón NTR2 và K2SO4 đến năng suất và chất lượng của giống cam xã đoài tại huyện hàm yên, tuyên quang , DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, * Các vùng trồng cam chính ở Việt Nam, Bảng 1.5: Yêu cầu về dinh dưỡng đối với cam, Phân hữu cơ truyền thống, * Hạn chế của phân hữu cơ, Sơ đồ: Quy trình sản xuất phân hữu cơ khoáng NTR2, * Tình hình sâu bệnh hại, Thời gian theo dõi (ngày), Ảnh hưởng của việc bón phân K2S04 bón bổ sung đến năng suất chất lượng giống cam Xã Đoài tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang., TÀI LIỆU THAM KHẢO, II. Tài liệu tiếng Anh, Hình 4: Đo chiều cao, đường kính cam thí nghiệm, Thí Nghi ệ m 1:, Thí nghi ệ m 2:, Tỷ lệ đậu quả, Một số chỉ tiêu về quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn