Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:13

... lợc bỏ từ ngữ in đậm vai trò chúng? Suy ? Những từ bổ sung nghĩ, trả cho động từ trung tâm lời ý nghĩa gì? - Trả lời ? Cụm động từ gì? TaiLieu.VN - Là loại tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ... (Nhiều từ phải có từ ngữ phụ thuộc kèm tạo Page thành cụm động từ trọn nghĩa) - Dựa vào SGK, trả lời VD: tôi/ làm CN VN - Động từ làm VN ? Hãy tìm cụm động từ - Cụm động từ làm VN Hoạt động câu... Dám, toan, nhóm định, đòi hỏi động từ khác kèm. từ - Sắp xếp tình thái -Trình bày - Các động từ: Đi, chạy, ngồi không đòi hỏi động từ khác kèm từ hành động - Các động từ: Buồn, gãy, ghét, đau,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ, II. Ph©n lo¹i ®éng tõ., I. Côm ®éng tõ lµ g×?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn