Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập về nitơ và hợp chất

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 22:49

Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập về nitơ và hợp chất. Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập về nitơ và hợp chất. Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập về nitơ và hợp chất.. . Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập về nitơ và hợp chất. ... tử - Tính chất vật lý a Cấu tạo phân tử NH4HCO3 (r) CO2 (k) + H2O (k) 2H2O 2H2O - Trong hợp chất HNO3, nguyên tố nitơ có số oxi hố cao +5 b Tính chất vật lý - Axit nitric tinh khiết chất lỏng... dịch màu xanh khí màu nâu đỏ BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI I Bài tập axit HNO3 * Khi giải tập axit HNO3 ta chủ yếu dựa vào phương pháp bảo toàn số mol electron để giải tập Nội dung chủ yếu phương... b Tính oxi hố - Axit nitric axit có tính oxi hố mạnh Tuỳ thuộc vào nồng độ axit chất chất khử mà HNO3 bị khử đến số sản phẩm khác nitơ * Với kim loại - Khi tác dụng với kim loại có tính khử yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập về nitơ và hợp chất, Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập về nitơ và hợp chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn