toanmath com ví dụ và bài tập phương trình, bất phương trình và hệ phương trình – trần văn toàn

164 12 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 22:45

...Chủ đề Phương trình quy bậc hai 1.1 Một số phương trình quy phương trình bậc hai Bài tập 1.1 Giải phương trình sau: 1) 1 ; + = ( x + 2)2 ( x − 4)2 Hướng... mẫu số hạng vế trái phương trình cho x, đặt t = ax + x Chú ý Cũng đặt t = ax2 + c Đưa phương trình cho phương trình bậc hai theo ẩn t, tham số x Bài tập 1.14 Giải phương trình sau: 1) x2 + x... = Phương trình có dạng a ( bx2 + c x + d )2 + a ( bx2 + c x + d )2 = ex2 • Kiểm tra xem x = có nghiệm phương trình hay khơng • Với x = 0, chia phương trình cho x2 Bài tập 1.15 Giải phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com ví dụ và bài tập phương trình, bất phương trình và hệ phương trình – trần văn toàn , toanmath com ví dụ và bài tập phương trình, bất phương trình và hệ phương trình – trần văn toàn , 1 Một số phương trình quy về phương trình bậc hai, 2 Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, 1 Phương trình cơ bản, 2 Sử dụng lượng liên hợp, 3 Phương pháp đặt ẩn phụ, 4 Phương trình đẳng cấp, 5 Phương pháp đánh giá, 6 Sử dụng tính đơn điệu của hàm số, 7 Sử dụng hàm hợp và hàm ngược, 8 Phương pháp hình học, 9 Phương pháp lượng giác, 1 Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số, 1 Biến đổi hệ phương trình, 2 Sử dụng phương pháp thế, 4 Hệ phương trình đối xứng loại một, 6 Hệ phương trình đối xứng loại hai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn