toanmath com hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số

45 8 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 22:43

... nghiệm bất phương trình C Tồn m để tập nghiệm bất phương trình khơng có nghiệm thuộc (– 2;2) D Với m = bất phương trình có tập nghiệm S = R Câu 17 Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình x  2mx... bất phương trình x  mx  m  Tìm mệnh đề sai A Với m < x = nghiệm B Không tồn m để tập nghiệm chứa (– 2;3) C Với m = bất phương trình vơ nghiệm D m = bất phương trình vô nghiệm Câu 20 Tồn số. .. tham số m để hệ bất phương trình  A m < B m < C < m < D m > Câu 16 Cho bất phương trình x  mx  m  Tìm mệnh đề sai A Với giá trị m bất phương trình ln có nghiệm B Với m < x = nghiệm bất phương
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số , toanmath com hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn