NGHIÊN cứu TỔNG hợp các dẫn XUẤT có NGUỒN gốc từ THIÊN NHIÊN họ FLAVONOID 2,8 DIOXABICYCLO3 3 1NONANE TRONG điều KIỆN sử DỤNG xúc tác dị THỂ

38 17 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:56

... đường tổng hợp nên dẫn xuất 2,8- dioxabicyclo [3. 3.1]nonane benzo-fused 2,8- dioxabicyclo [3. 3.1]nonane tảng phản ứng Knovoevenagel/hetero-Diels-Alder Trong nghiên cứu mình, Kim sử dụng xúc tác D-Proline... hetero-DielsAlder tạo dẫn xuất 2,8- dioxabicyclo [3. 3.1]nonane sử dụng xúc tác vàng (III) dung môi EtOH/H2O Các dẫn xuất 2,8- dioxabicyclo [3. 3.1]nonane gắn nhóm 1 ,3- dione vòng có cấu trúc đối xứng... Srinivas sử dụng tác chất vinylogous carbonates (nhóm aldehyde) 1 ,3- diketones tác dụng xúc tác vàng (III), công nhận loại xúc tác phù hợp cho việc tổng hợp hợp chất dị vòng đa vòng Một ưu điểm tác
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu TỔNG hợp các dẫn XUẤT có NGUỒN gốc từ THIÊN NHIÊN họ FLAVONOID 2,8 DIOXABICYCLO3 3 1NONANE TRONG điều KIỆN sử DỤNG xúc tác dị THỂ , NGHIÊN cứu TỔNG hợp các dẫn XUẤT có NGUỒN gốc từ THIÊN NHIÊN họ FLAVONOID 2,8 DIOXABICYCLO3 3 1NONANE TRONG điều KIỆN sử DỤNG xúc tác dị THỂ , CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn