NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT và KHẢ NĂNG PHÂN hủy IN VIVO của hệ LDHALGINATE HYDROGEL ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MANG THUỐC INSULIN CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

65 8 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:56

... phân hủy in vivo hệ LDH/Alginate hydrogel định hướng ứng dụng mang thuốc insulin chữa bệnh tiểu đường Nội dung đề tài Tổng hợp hạt nano LDH mang điện tích dương khảo sát khả tạo complex với Insulin. .. Insulin protein Khảo sát tính chất hệ LDH/Alginate hydrogel bao gồm thời gian gel hóa, tính, độ ổn định dung dịch PBS tốc độ phân hủy môi trường in vivo LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 2/65 Khảo sát... Ứng dụng phân phối thuốc hydrogel sử dụng phổ biến rộng rãi việc phát triển hệ thống thông minh để phân phối thuốc [4] Rất nhiều hydrogel, đặc biệt hydrogel thông minh thông minh nghiên cứu để
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT và KHẢ NĂNG PHÂN hủy IN VIVO của hệ LDHALGINATE HYDROGEL ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MANG THUỐC INSULIN CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG , NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT và KHẢ NĂNG PHÂN hủy IN VIVO của hệ LDHALGINATE HYDROGEL ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MANG THUỐC INSULIN CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG , CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI, 5 Hóa chất, dụng cụ và thiết bị, 7 Các phương pháp phân tích đặc trưng hóa lý, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT, 12 Kết quả khả năng phân hủy in vivo của hệ LDH/Alginate hydrogel mang thuốc Insulin chữa bệnh tiểu đường, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn