NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT NANO BIOCOMPOSITE HYDROGEL TRÊN cơ sở MMT NA+ và ỨNG DỤNG TRONG tái tạo XƯƠNG

80 20 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:55

... liệu Hydrogel Composite để tái tạo xương Chính lẽ đó, chúng tơi chọn đề tài : Nghiên cứu tính chất NanoBiocomposite Hydrogel sở MMT/ Na + ứng dụng tái tạo xương Cấu trúc xốp 3D hydrogel tạo. .. Hydrogel sinh học nghiên cứu ứng dụng y sinh.Các Hydrogel sở Chitosan cho thấy hiệu vượt trội tái tạo mô dẫn truyền thuốc Điều chế Hydrogel nhạy nhiệt sở Chitosan-Pluronic mang Nanocucurmin ứng. .. phát triển xương Các cơng trình nghiên cứu vật liệu Hydrogel Composite có khả tái tạo xương cở sở Polymer tự nhiên gelatin, chitosan, hyaluronic acid, collagen, …Tuy nhiên chưa sử dụng MMT/ Na +
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT NANO BIOCOMPOSITE HYDROGEL TRÊN cơ sở MMT NA+ và ỨNG DỤNG TRONG tái tạo XƯƠNG , NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT NANO BIOCOMPOSITE HYDROGEL TRÊN cơ sở MMT NA+ và ỨNG DỤNG TRONG tái tạo XƯƠNG , CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn