NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của cấu TRÚC PENTABLOCK OS PLA PEG PLA OS lên KHẢ NĂNG SOL GEL và PHÂN hủy IN VITRO của HYDROGEL NHẠY NHIỆT ph

79 46 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:55

... trường in vitro hydrogel copolymer OS- PLA- PEG -PLA -OS 1.2.3 Đối tượng nghiên cứu Pentablock copolymer OS- PLA- PEG -PLA -OS hydrogel nhạy nhiệt độ /pH có khả chuyển pha sol – gel pentablock theo nhiệt. .. OS- PLA- PEG -PLA -OS có cấu trúc khác  Đánh giá khả chuyển pha sol – gel khả ph n hủy môi trường in vitro 1.2.2 Nội dung nghiên cứu  Tổng hợp nhiều loại Pentablock copolymer OS- PLA- PEG -PLA -OS có cấu trúc. .. vào thể nhiệt độ pH hai đối tượng cần quan tâm Theo nhiệt độ có hydrogel nhạy nhiệt, theo pH có hydrogel nhạy pH Nếu kết hợp nhiệt độ pH có hydrogel nhạy nhiệt/ pH 2.2 Hydrogel nhạy nhiệt Nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của cấu TRÚC PENTABLOCK OS PLA PEG PLA OS lên KHẢ NĂNG SOL GEL và PHÂN hủy IN VITRO của HYDROGEL NHẠY NHIỆT ph , NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của cấu TRÚC PENTABLOCK OS PLA PEG PLA OS lên KHẢ NĂNG SOL GEL và PHÂN hủy IN VITRO của HYDROGEL NHẠY NHIỆT ph , 3 Tính mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, 5 Tính chất của hydrogel, 7 Một số công trình nghiên cứu tổng hợp, khảo sát quá trình sol – gel và quá trình phân hủy của hydrogel nhạy nhiệt/pH trên thế giới, 2 Dụng cụ - Thiết bị, 3 Tổng hợp hydrogel copolymer nhạy nhiệt/pH OS-PLA-PEG-PLA-OS, 4 Khảo sát quá trình sol-gel của hydrogel copolymer nhạy nhiệt/pH OS-PLA-PEG-PLA-OS, 5 Khảo sát quá trình phân hủy của hydrogel copolymer nhạy nhiệt/pH OS-PLA-PEG-PLA-OS, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN, 1 Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng phân tử PEG lên quá trình sol-gel, GPC và khả năng phân hủy in vitro, 3 Khảo sát ảnh hưởng của block nhạy pH OS lên quá trình sol-gel, GPC và khả năng phân hủy in vitro., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn