QUAN TRI NS

44 9 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

... ban III Mục tiêu QTNS Quản trò nhận nhằm phụ vụ • Khách hàng: QTNS đònh hướng thò trường • Cổ đông: QTNS đònh hường lợi nhuận • Nhân viên: QTNS đònh hướng nhân • Môi trường: QTNS đònh hường sinh... Trò Nhân Sự Chương tám: Đào tạo phát tri n I Tại phải Đào tạo phát tri n A Nhu cầu Đào tạo phát tri n * Ai biết Nhất công ty lập cần cấp bách Đào tạo phát tri n * Công ty lâu đời vấn đề khác,... nhu cầu cần thay đổi (quan trọng) Lựa chọn phương pháp đào tạo phát tri n thích hợp Giảm bớt đối kháng với thay đổ Thực thay đổi Tri n khai chức vụ Đánh giá hiệu đào tạo phát tri n * Nếu không thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN TRI NS , QUAN TRI NS , II. Môi trường quản trò nhân sự, II. Tiến trình phân tách công việc, A. Xét hồ sơ xin việc, Tóm tắc chính sách chủ yếu và thủ tục, Các vấn đề khác, IV. Phát triển nhân sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn