Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

... kuận: Phó từ: - Là từ chuyên kèm với TT, ĐT để bổ sung ý nghĩa cho TT, ĐT - Phó từ đứng trước sau ĐT, TT Chỉ phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ in đậm VD? II/ Các loại phó từ: 1/ Ngữ liệu:... bảng phân loại có loại phó từ? Đã,đang,sắp Cũng, Không,chưa Rất, Lắm Hãy, đừng Vào, Được 3/ Kết luận-(T12) -Phó từ gồm loại lớn: * Phó từ đứng trước động từ tính từ Những phó từ thường bổ sung số... TaiLieu.VN Page đặc điểm tính chất nêu động từ tính từ như: Quan hệ thời gian, mức độ, tiếp diễn tương tự, phủ định, cầu khiến *Phó từ sau động từ, tính từ: Những phó từ thường bổ sung số ý nghĩa như:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn