Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

... dung BT2 ? Từ in đậm đứng vị trí cụm từ - Đọc nội dung BT2 Ví dụ 2: *) Nhận xét: - C¸c tõ in ®Ëm ®øng tríc TaiLieu.VN Page tríc - Gv chèt ý - Phó từ h từ đứng trớc đứng sau động từ, tính từ sau sau... hiểu loại phó tõ (10p) - Gv treo b¶ng phơ BT1/13 - Quan sát BT bảng phụ II- Các loại phó từ Vớ d 1: - Tìm phó từ *) Nhận xét; bỉ xung ý nghÜa cho ®éng tõ in - Suy nghĩ - trả Các phó từ lời đậm... ®äc BT1/12 - Y/c hs tự ghi từ đợc in đậm - bỉ xung - Gv chèt ý ? Theo c¸c em từ đợc in đậm bổ xung thuộc loại từ nào? ? Có danh từ đợc bổ xung ý nghĩa không? ? Phó từ gì? - Đọc néi dung BT2/12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn