Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

... nội dung BT2 ? Từ in đậm đứng vị trí cụm từ trước *) Nhận xét: sau - Các từ in đậm đứng trước sau động từ, tính từ - Gv chốt ý - Phó từ hư từ đứng trước đứng sau động từ, tính từ - Gọi hs đọc... em từ in đậm bổ xung thuộc loại từ nào? a Đi , , thấy , lỗi lạc - Động từ, tính từ ĐT ĐT ĐT TT b ? Có danh từ bổ xung ý nghĩa khơng? Soi(gương), ưa nhìn, to, bướng - Khơng ĐT TT TT TT ? Phó từ. .. HDHS tìm hiểu loại phó từ (10p) - Gv treo bảng phụ BT1/13 - Quan sát BT bảng phụ - Tìm phó từ bổ xung ý nghĩa cho động từ in đậm - Suy nghĩ - trả lời Ví dụ 1: *) Nhận xét; Các phó từ a Làm - Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn