Bồi dưỡng HSGQG HYDROCACBON có đáp án

13 40 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 19:26

... (CH3CO) 2O F C -H2O Camphen Bài 11: Hoàn thành chế phản ứng: Bài 12: Hoàn thành chế phản ứng: Bài 13: Hoàn thành chế phản ứng: Bài 14: Hoàn thành phản ứng lập thể Bài 15: Hồn thành phản ứng đóng... đóng vòng hai giai đoạn sau: Bài 22: Hoàn thành phản ứng sau: Bài 23: Hoàn thành phản ứng sau: Bài 24: Hoàn thành phản ứng sau: Bài 25: Hoàn thành phản ứng sau: Bài 26: Hoàn thành phản ứng sau:... hoàn thành phản ứng) Bài 18: Hoàn thành phản ứng đóng vòng tạo thành camphene Bài 19: Hồn thành phản ứng đóng vòng sau Bài 20: Hồn thành phản ứng đóng vòng hai giai đoạn sau: Bài 21: Hồn thành phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng HSGQG HYDROCACBON có đáp án, Bồi dưỡng HSGQG HYDROCACBON có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn