Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

... HDHS tìm hiểu kiểu so sánh (10p) - Gv treo bảng phụ BT1/41 - Gọi hs đọc BT1 ? Hãy tìm phép so sánh khổ thơ ? Từ ngữ so sánh phép so sánh có khác nhau? ? Viết mô hình kiểu so sánh vừa nêu - Quan... vừa nêu - Quan sát I- Các kiểu so sánh Bài tập 1/41 - Đọc BT1 - Chẳng - Mẹ - Chẳng (phép so sánh 1) - Là (phép so sánh 2) - Suy nghĩ trả lời Bài tập 3/42 - So sánh ngang A B Nh, tựa, hơn, kém,... Em tìm thêm từ ngữ ý so sánh mà em biết? ? Có kiểu so sánh? - Nh, tựa, hơn, kém, khác - Suy nghĩ trả lời * Ghi nhớ: sgk/42 TaiLieu.VN Page Hoạt động 2: HDHS tìm hiĨu td cđa phÐp so s¸nh (7p) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn