Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

... (phép so sánh 1) ? Hãy tìm phép so sánh khổ thơ - Chẳng - Là (phép so sánh 2) ? Từ ngữ so sánh phép so sánh có khác nhau? ? Viết mơ hình kiểu so sánh vừa nêu ? Em tìm thêm từ ngữ ý so sánh mà... tìm hiểu td phép so sánh (7p) - Gv treo bảng phụ BT1/42 - Quan sát - Gọi hs đọc BT - Đọc BT II- Tác dụng phép so sánh ? Tìm phép so sánh - Suy nghĩ – trả lời đoạn văn ? Phép so sánh có tác dụng... so sánh Bài tập 1/41 - Mẹ - Suy nghĩ – trả lời Bài tập 3/42 - So sánh ngang A B Nh, tựa, hơn, kém, hơn, là, khác - Hơn A chẳng B - Nh, tựa, hơn, kém, khác - Suy nghĩ – trả lời ? Có kiểu so sánh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn