7 HKI so NAM DINH 2017

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

...  b Câu 23 Tìm tổng S   22 log A S  10082 .2017 2 O x  32 log 2  42 log 2   2017 log 2017 2 B S  1007 2 .2017 C S  1009 2 .2017 D S  1010 2 .2017 Câu 24 Cho hàm số y  ln x Khẳng định sau... hàm số y  x 1 có đồ thị C  Gọi A, B  xA  xB  0 hai điểm C  có tiếp tuyến x 1 A, B song song AB  Tính xA  xB A xA  xB  B xA  xB  Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y  A B C x A  xB... Mã đề 102 A 2 1 C  B D  2 Câu 18 Tìm số giao điểm đồ thị C  : y  x3  3x  x  2017 đường thẳng y  2017 A B C D Câu 19 Cho hàm số y  mx3  x  x  8m có đồ thị Cm  Tìm tất giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 HKI so NAM DINH 2017 , 7 HKI so NAM DINH 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn