THI đại học

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

... khuôn khổ bảng hẹp, kĩ trình bày ch-a tốt, mong đồng nghiệp em học sinh thông cảm! THI I HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ ... kiÒm -> muèi THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CĨ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH trung hßa + n-íc 2NaHCO3 +2 KOH -> Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O *Phần tính chát hóa học đ-ợc nêu bảng mang tính tổng quát giúp em học sinh nắm... Ba(OH)2 axit míi dd kiỊm + dd H2SO4 + Zn -> n-íc ZnSO4 + H2 H2SO4 + BaCl2 muèi -> muèi Cu(OH)2 -> THI ĐẠI HỌC CHẮC CHẮN CÓ NHÉ GV PHAN TRUNG THÀNH CuO + H2O 4.Axit -> N-íc + oxitaxit (anhidrit) 5.Mi
- Xem thêm -

Xem thêm: THI đại học , THI đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn