Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự

18 26 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:40

câu hỏi ôn tập thi môn Điện tử tương tự +BTL có đáp án thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sựBài 1: Cho mạch điện như hình vẽ: Cho , .a) Xác định ?b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại thì phải làm thế nào?Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ:Cho , , , .a) Xác định ?b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại thì phải làm thế nào?Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ:Cho , , , .a) Xác định ?b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại thì phải làm thế nào?...................... ... việc mạch đảm bảo có hồi tiếp âm Đáp án: U  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại K  � U  Bài 2: Cho mạch điện hình vẽ: Cho R1  R N 2 K , R2  R3  RP 1K ,   , I Ebh  1mA a) Xác... Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại ta sử dụng transistor loại pnp U  � U A  � U1  2.U  Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, ,,   , I Ebh  1mA a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để...  Để mạch làm việc với điều kiện ngược lại ta sử dụng transistor loại pnp U A  � (2.U1  U )  Bài 4: Cho mạch điện hình vẽ: Cho, , a) Xác định ? b) Xác định điều kiện để mạch làm việc? Để ngăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự, Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn