90 cấu trúc v ing

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:52

... to + V- ing : nhờ v o gì, v o 31 : to apologize for + V- ing : xin lỗi 32 : to confess to + V- ing : thú nhận 33 : To congratulate sb on + V- ing : chúc mừng điều 34 : To be friendly with + V- ing. .. of + V- ing : giấc mơ việc gì, làm 60 : to prevent from + V- ing : ngăn cản làm 61 : to allow + V- ing : cho phép làm 62 : consider + V- ing : xem xét đến khả làm 63 : to stop sb / st from + V- ing. .. + V- ing : sợ phải làm 71 : to endure + V- ing : chịu đựng phải làm 72 : to quit + V- ing : từ bỏ làm 73 : to regret + V- ing : hối tiếc làm 74 : to imagine + VV -ing : tưởng tượng làm 75 : to involve
- Xem thêm -

Xem thêm: 90 cấu trúc v ing , 90 cấu trúc v ing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn