bí kíp writing copy

23 22 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:08

... is the pursest essence of a human soul .- T.Carlyle Một sách tinh hoa tâm hồn  Genius is one percent inspriration and ninety-nine percent perspiration .- Thomas Edison Thiên tài 1% bẩm sinh 99%... luyện  Genius is nothing but labor and diligence .- Einstein Thiên tài chả qua lao động cần cù  Genius only means hard-working all one’s life.-Mendeleev Thiên tài đơn giản nghĩa làm việc chăm... độc  None but a fool is always right- Hare Chỉ có kẻ ngốc thấy lúc  A little pit is soon hot .- John Tray Hạt nhỏ mau nóng  United we stand, divided we fall-Franklin 21 Đồn kết sống, chia rẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: bí kíp writing copy , bí kíp writing copy , Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn, Những cụm từ chuyển ý thường dùng, III. Các thành ngữ và lời trích dẫn thường được dùng khi viết luận văn tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn