BÀI GIẢI TOEIC cực HAY

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:03

... to all the managers tomorrow a Invite b Invitations c Inviting d Invitation *** LỜI GIẢI *** Có hai cách để giải thích chọn câu - Cách 1: Vị trí cần danh từ làm chủ ngữ cho động từ "will be" ... surveyed *** LỜI GIẢI *** * According to + Noun/Ving: Theo * Many + plural noun (danh từ số nhiều) * Survey (n): cuôc khảo sát > conduct a survey: tiến hành khảo sát > ý cụm từ hay thi * Company... doors to economic opportunities a establish b establishing c establishes d established *** LỜI GIẢI *** - during + thời kỳ > during the vacation, during the summer, during the meeting, - session
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢI TOEIC cực HAY , BÀI GIẢI TOEIC cực HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn