100 cụm từ hay gặp nhất trong PART 1 TOEIC miêu tả tranh (1)

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:53

... watering a plant water /ˈwɔːtə/ tưới waving flags from a window wave /weɪv/ flag /flag/ cờ bay gió từ cửa sổ wearing a helmet wear /wɛː/ /ˈhɛlmɪt/ weighing one’s luggage weigh /weɪ/ luggage cân hành
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cụm từ hay gặp nhất trong PART 1 TOEIC miêu tả tranh (1) , 100 cụm từ hay gặp nhất trong PART 1 TOEIC miêu tả tranh (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn