Test 1 ETS 1200

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

... khả làm gì, phù hợp làm gì, covenience: tiện lợi, thuận tiện 16 3 C 16 4 16 5 A B 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 D C A B D 17 2 A 17 4 17 5 D B A 17 6 C 17 7 D agreement: đồng ý, đồng thuận, budget: ngân sách, equipment:... Về nghĩa chọn V 15 2 C (A) advice(n kh ng đếm được): lời khuyên (C) advisable(adj): nên = should (D) advisor(n): cố vấn Part Câu 15 3 Đáp án B 15 4 C 15 5 D 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 B A D B B A... tiến hành 14 0 D plan for -> chọn A 14 1 B Résumé (noun) : lí lịch ; câu thiếu động từ; chủ ngữ số 14 2 C Dịch nghĩa 14 3 D Attest : làm chứng từ thiếu danh từ người câu nói nhóm người 14 4 A Thanks
- Xem thêm -

Xem thêm: Test 1 ETS 1200 , Test 1 ETS 1200

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn