Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế chức năng quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe trên phần mềm BRAVOMAN

74 41 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:43

Vai trò của HTTT: Các HTTT ngày nay đã ảnh hưởng trực tiếp tới cách thức các nhà quản lý ra quyết định, các nhà lãnh đạo lập kế hoạch và thậm chí cả việc quyết định sản phẩm, dịch vụ nào được đưa vào sản xuất. Tóm lại, HTTT đã thực sự đóng vai trò chiến lược trong đời sống của tổ chức. Ba vai trò chính yếu của HTTT đối với tổ chức là: hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp, hỗ trợ hoạt động quản lý, hỗ trợ tạo ra các lợi thế cạnh tranh. ... PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN .32 3.2.1 Mô tả chức đăng ký sử dụng phòng họp đăng ký sử dụng xe 32 3.2.2 Một số yêu cầu xây dựng chức đăng. .. có kế hoạch xây dựng thêm chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, quản lý đăng ký sử dụng xe dự kiến hồn thành vào q III Từ phân tích trên, em thấy việc phân tích, thiết kế chức quản lý đăng ký. .. từ thực trạng trên, em xin lựa chọn đề tài: Phân tích thiết kế chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe phần mềm BRAVOMAN làm đề tài khóa luận Để hồn thành khóa luận này, em
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế chức năng quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe trên phần mềm BRAVOMAN, Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế chức năng quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe trên phần mềm BRAVOMAN, KẾT CẤU KHÓA LUẬN, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BRAVOMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO, CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP, ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn