Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ ppt

10 18 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Kỹ năng phối hợp trong công vụ; Hoạt động công vụ ... NHỮNG HỢP TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU HỢP II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP II TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU TRONG III... phẩm phẩm Mai Thị Viện II KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG II CÔNG VU VU CÔNG Quy Quy trình trình phối phối hợp hợp Bước 1: Thống nhất mục tiêu,... Kỹ Kỹ năng phối phối hợp hợp  Kỹ Kỹ năng chủ chủ trì trì   Kỹ Kỹ năng tham tham gia gia phối phối hợp hợp  Mai Thị Viện  Kỹ Kỹ năng chủ chủ trì trì  Nhận dạng công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ ppt, Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn