Ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh

97 14 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:32

... thức đến thỏa mãn công việc người lao động có trình độ đại học doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu nhân tố quản lý tri thức có ảnh hưởng đến. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KIỀU NGÂN ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC: NGHIÊN CỨU NGƯỜI LAO ĐỘNG CĨ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP... độ đại học doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Xác định nhân tố quản lý tri thức doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh  Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố quản lý tri thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh , Ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1DÀN BÀI PHỎNG VẤN ĐỊNH TÍNH, PHỤ LỤC 3BẢNG PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC, PHỤ LỤC 5PHÂN TÍCH CRONBACH’S ANPHA, PHỤ LỤC 6PHÂN TÍCH EFA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn