Bài tập thì hiện tại đơn 1907

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:28

...BÀI TẬP TIẾNG ANH - THÌ HIỆN TẠI ĐƠN 5) They don’t wake up at 6.30 (not/to wake up) 6) You don’t go shopping (not/to go) 7) Mrs Smith doesn’t carry a big box (not/to carry) Page of BÀI TẬP... go to school?) Where you go to school? (what / you / do?)  What you ? Page of BÀI TẬP TIẾNG ANH - THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (where / John / come from?)  Where does John come from ? (how long / it /... ? 16 (who / she / meet on Saturdays?)  Who does she meet on Saturdays? Page of BÀI TẬP TIẾNG ANH - THÌ HIỆN TẠI ĐƠN 17 (how many brothers / she / have?)  How many brothers does she have? 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thì hiện tại đơn 1907 , Bài tập thì hiện tại đơn 1907

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn